Duy Nguyễn

Café làm việc chung 💻

Xách laptop đi café làm việc chung, thỉnh thoảng trò chuyện nhẹ nhàng.

attendee_in_person icon

In Person (Attendee Address)

June 2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun